Tìm nguyện vọng
Home » Bậc THCS

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Thư viện đề k. tra..

Chú ý: Bạn sử dụng AcrobatReader để đọc.
Nếu bạn chưa có, bạn có thể vào đây để download. Gói L6
Lớp 6
   | Công nghệ kỳ 1 đề 01
| Công nghệ kỳ 1 đề 02
| Công nghệ kỳ 2 đề 01
| Công nghệ kỳ 2 đề 02
| Công nghệ kỳ 2 đề 01 (Đồng Nai)
| Công nghệ kỳ 2 đề 01 (Khánh Hoà)
| Công nghệ kỳ 2 đề 02 (Khánh Hoà)
| Công nghệ kỳ 2 đề 01 (Lâm Đồng)
| Công nghệ kỳ 2 đề 01 (Sơn La)
   | Địa lý kỳ 1 đề 01
| Địa lý kỳ 1 đề 02
| Địa lý kỳ 1 đề 01 (Sơn La)
| Địa lý kỳ 2 đề 01
| Địa lý kỳ 2 đề 02
| Địa lý kỳ 2 đề 01 (Khánh Hoà)
| Địa lý kỳ 2 đề 02 (Khánh Hoà)
| Địa lý kỳ 2 đề 03 (Khánh Hoà)
   | Giáo dục CD kỳ 1 đề 01
| Giáo dục CD kỳ 1 đề 02
| Giáo dục CD kỳ 2 đề 01
| Giáo dục CD kỳ 2 đề 02
| Giáo dục CD kỳ 2 đề 01 (Đồng Nai)
   | Vật Lý kỳ 1 đề 01
| Vật Lý kỳ 1 đề 02
| Vật Lý kỳ 2 đề 01
| Vật Lý kỳ 2 đề 02
   | Mỹ thuật kỳ 1 đề 01
| Mỹ thuật kỳ 1 đề 02
| Mỹ thuật kỳ 1 đề 06 (Hà Nội)
| Mỹ thuật kỳ 1 đề 07 (Hà Nội)
| Mỹ thuật kỳ 2 đề 01
| Mỹ thuật kỳ 2 đề 02
| Mỹ thuật kỳ 2 đề 03 (Hà Nội)
| Mỹ thuật kỳ 2 đề 04 (Hà Nội)
| Mỹ thuật kỳ 2 đề 05 (Hà Nội)
| Mỹ thuật kỳ 2 đề 08 (Hà Nội)
| Mỹ thuật kỳ 2 đề 02 (Ninh Thuận)
   | Ngữ văn kỳ 1 đề 01
| Ngữ văn kỳ 1 đề 02
| Ngữ văn kỳ 1 đề 01 (Đồng Nai)
| Ngữ văn kỳ 1 đề 01 (Sơn La)
| Ngữ văn kỳ 2 đề 01
| Ngữ văn kỳ 2 đề 02
| Ngữ văn kỳ 2 đề 01 (Đồng Nai)
| Ngữ văn kỳ 2 đề 02 (Đồng Nai)
| Ngữ văn kỳ 2 đề 03 (Đồng Nai)
| Ngữ văn kỳ 2 đề 01 (Hưng Yên)
| Ngữ văn kỳ 2 đề 01 (Khánh Hoà)
| Ngữ văn kỳ 2 đề 01 (Lâm Đồng)
| Ngữ văn kỳ 2 đề 02 (Lâm Đồng)
| Ngữ văn kỳ 2 đề 03 (Lâm Đồng)
   | Tiếng Pháp kỳ 1 đề 01
| Tiếng Pháp kỳ 1 đề 02
| Tiếng Pháp kỳ 2 đề 01
| Tiếng Pháp kỳ 2 đề 02
   | Sinh học kỳ 1 đề 01
| Sinh học kỳ 1 đề 02
| Sinh học kỳ 2 đề 01
| Sinh học kỳ 2 đề 02
| Sinh học kỳ 2 đề 06 (Hà Nội)
| Sinh học kỳ 2 đề 07 (Hà Nội)
| Sinh học kỳ 2 đề 05 (Hưng Yên)
| Sinh học kỳ 2 đề 01 (Lâm Đồng)
| Sinh học kỳ 2 đề 02 (Quảng Bình)
| Sinh học kỳ 2 đề 04 (Quảng Bình)
| Sinh học kỳ 2 đề 03 (Sơn La)
   | Lịch sử kỳ 1 đề 01
| Lịch sử kỳ 1 đề 02
| Lịch sử kỳ 2 đề 01
| Lịch sử kỳ 2 đề 02
| Lịch sử kỳ 2 đề 01 (Khánh Hoà)
| Lịch sử kỳ 2 đề 02 (Khánh Hoà)
| Lịch sử kỳ 2 đề 03 (Khánh Hoà)
| Lịch sử kỳ 2 đề 04 (Sơn La)
| Lịch sử kỳ 2 đề 05 (Sơn La)
   | Thể dục kỳ 1 đề 01
| Thể dục kỳ 1 đề 02
| Thể dục kỳ 2 đề 01
| Thể dục kỳ 2 đề 02
| Thể dục kỳ 2 đề 05 (Đồng Nai)
| Thể dục kỳ 2 đề 01 (Hà Nội)
| Thể dục kỳ 2 đề 04 (Quảng Bình)
| Thể dục kỳ 2 đề 02 (Sơn La)
   | Tiếng Anh kỳ 1 đề 01
| Tiếng Anh kỳ 1 đề 02
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 01
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 02
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 03 (Hưng Yên)
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 07 (Hưng Yên)
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 02 (Khánh Hoà)
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 05 (Khánh Hoà)
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 01 (Lâm Đồng)
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 08 (Lâm Đồng)
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 04 (Quảng Bình)
| Tiếng Anh kỳ 2 đề 06 (Sơn La)
   | Tiếng Nga kỳ 1 đề 01
| Tiếng Nga kỳ 1 đề 02
| Tiếng Nga kỳ 2 đề 01
| Tiếng Nga kỳ 2 đề 02
   | Toán kỳ 1 đề 01
| Toán kỳ 1 đề 02
| Toán kỳ 2 đề 01
| Toán kỳ 2 đề 02
| Toán kỳ 2 đề 13 (Tp. HCM)
| Toán kỳ 2 đề 12 (Hà Tây)
| Toán kỳ 2 đề 01 (Hưng Yên)
| Toán kỳ 2 đề 04 (Hưng Yên)
| Toán kỳ 2 đề 05 (Hưng Yên)
| Toán kỳ 2 đề 09 (Hưng Yên)
| Toán kỳ 2 đề 10 (Hưng Yên)
| Toán kỳ 2 đề 11 (Hưng Yên)
| Toán kỳ 2 đề 02 (Lâm Đồng)
| Toán kỳ 2 đề 03 (Lâm Đồng)
| Toán kỳ 2 đề 07 (Lâm Đồng)
| Toán kỳ 2 đề 08 (Lâm Đồng)
| Toán kỳ 2 đề 06 (Sơn La)
   | Tiếng Trung Quốc kỳ 1 đề 01
| Tiếng Trung Quốc kỳ 1 đề 02
| Tiếng Trung Quốc kỳ 2 đề 01
| Tiếng Trung Quốc kỳ 2 đề 02
   | Âm nhạc kỳ 1 đề 01
| Âm nhạc kỳ 1 đề 02
| Âm nhạc kỳ 2 đề 01
| Âm nhạc kỳ 2 đề 02
| Âm nhạc kỳ 2 đề 01 (Đồng Nai)
| Âm nhạc kỳ 2 đề 02 (Đồng Nai)
| Âm nhạc kỳ 2 đề 03 (Đồng Nai)
| Âm nhạc kỳ 2 đề 01 (Quảng Bình)
| Âm nhạc kỳ 2 đề 02 (Quảng Bình)

 Gói L7

 Gói L8

 Gói L9


Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?