Tìm nguyện vọng
Home » Bậc ĐH,CĐ » Thông tin tuyển sinh

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
   Nghiên cứu Khoa học
   Hợp tác quốc tế
Quay lại | Bản in | Gửi mail

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội thành lập ngày 6/1/1959. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo trực tiếp, được Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.Trường có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở trình độ cao đẳng; nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ cho giáo dục - đào tạo của Thủ đô và đất nước. Ngoài ra Trường còn chủ động liên kết với các trường đại học để đào tạo trình độ trên chuẩn cho giáo viên Tiểu học, THCS.

Mục tiêu phấn Ä?ấu của TrÆ°á»?ng: Xây dá»±ng TrÆ°á»?ng thành trÆ°á»?ng Ä?ại há»?c của Thủ Ä?ô Ä?ào tạo Ä?a ngành, Ä?a lÄ©nh vá»±c phục vụ nguá»?n nhân lá»±c cho sá»± nghiá»?p Ä?á»?i má»?i, Công nghiá»?p hóa - Hiá»?n Ä?ại hóa, góp phần xây dá»±ng Thủ Ä?ô xã há»?i há»?i chủ nghÄ©a ngày càng giàu Ä?ẹp, vÄ?n minh, hiá»?n Ä?ại.

TrÆ°á»?ng có quan há»?, hợp tác vá»?i nhiá»?u Viá»?n nghiên cứu, các trÆ°á»?ng Ä?ại há»?c trong Ä?ại há»?c Quá»?c gia Hà Ná»?i. Ä?ại há»?c sÆ° phạm Hà Ná»?i và các trÆ°á»?ng Ä?ại há»?c khác trong nÆ°á»?c. Những nÄ?m gần Ä?ây TrÆ°á»?ng Ä?ã má»? rá»?ng quan há»? vá»?i nhiá»?u trÆ°á»?ng Ä?ại há»?c nÆ°á»?c ngoài nhÆ°: Cá»?ng hòa Pháp, Cá»?ng hòa Liên bang Ä?ức, Anh quá»?c.

Các cÆ¡ sá»? Ä?ào tạo:

Cơ s� 1: Ph� Dương Quảng Hàm, phư�ng Quan Hoa, quận Cầu Giấy - Hà N�i;

CÆ¡ sá»? 2: Phá»? VÄ©nh Phúc, phÆ°á»?ng Cá»?ng Vá»?, quận Ba Ä?ình - Hà Ná»?i.

Cơ cấu t� chức:    Trư�ng hi�n có:

6 khoa: Tự nhiên, Xã h�i, Ngoại ngữ, Nhạc - H�a - Th� dục, Ti�u h�c và khoa Tại chức.

3 b� môn  trực thu�c: Mác - Lênin, Tâm lý - Giáo dục, Công ngh� thông tin.

8 phòng - ban - tá»? trá»±c thuá»?c: Hành chính - Tá»?ng hợp, Ä?ào tạo, Quản lý khoa há»?c - Thiết bá»?, Tá»? chức - Bảo vá»?, Quản trá»?, Tài vụ, ban ThÆ° viá»?n, tá»? Y tế - Vá»? sinh.

Quy mô Ä?ào tạo:   NÄ?m há»?c 2002 - 2003, TrÆ°á»?ng Ä?ang Ä?ào tạo:

H� chính quy: 1926 sinh viên.

Ä?ào tạo giao viên  trung há»?c cÆ¡ sá»? trình Ä?á»? cao Ä?ẳng vá»?i 14 ngành khác nhau trong Ä?ó có các ngành nÄ?ng khiếu: Nhạc, Há»?a, Giáo dục thá»? chất và Ä?ào tạo giáo viên tiá»?u há»?c.

Từ nÄ?m há»?c 2001 - 2002, TrÆ°á»?ng Ä?ào tạo Cao Ä?ẳng Công nghá»? thông tin (ngoài ngành sÆ° phạm) Ä?áp ứng nhu cầu nguá»?n lá»±c Thủ Ä?ô.

H� không chính quy: 1204 h�c viên.

Ä?ào tạo chuẩn hóa, trên chuẩn hóa giáo viên Trung há»?c cÆ¡ sá»?, Tiá»?u há»?c (trong Ä?ó há»? Ä?ào tạo chuyên tu Ä?ại há»?c có 547 há»?c viên).

Tình hình Ä?á»?i ngÅ©:

TrÆ°á»?ng hiá»?n có 198 giảng viên trên tá»?ng sá»? 256 cán bá»?, giảng viên, công nhân viên, trong Ä?ó có: 20 tiến sÄ© và nghiên cứu sinh, 82 thạc sÄ© và sau Ä?ại há»?c.

TrÆ°á»?ng còn cá»?ng tác vá»?i Giáo sÆ°, Phó Giáo sÆ°, Tiến sÄ© là các nhà khoa há»?c, giảng viên Ä?ầu ngành á»? các Viá»?n nghiên cứu, các trÆ°á»?ng Ä?ại há»?c á»? Hà Ná»?i Ä?ến giảng dạy tại TrÆ°á»?ng.

Các loại hình Ä?ào tạo:

Chính quy: Ä?ào tạo trình Ä?á»? Cao Ä?ẳng.

Không chính quy:   (Tại chức, chuyên tu) từ trình Ä?á»? Cao Ä?ẳng SÆ° phạm lên trình Ä?ại há»?c SÆ° phạm.

Ä?ào tạo từ xa: Phá»?i hợp vá»?i Ä?ài truyá»?n hình Trung Æ°Æ¡ng - VTV2.

Các cấp Ä?ào tạo:    Cao Ä?ẳng, Ä?ại há»?c. Bên cạnh Ä?ó còn có há»? nÄ?ng khiếu và tuyá»?n chá»?n nhân tài.

Ngành nghá»? Ä?ào tạo: 

Cao Ä?ẳng sÆ° phạm:   Cấp bằng tá»?t nghiá»?p Cao Ä?ẳng SÆ° phạm.

Ä?ào tạo giáo viên trung há»?c cÆ¡ sá»? vá»?:

Khoa Tự nhiên: Toán - Tin, Toán - Lý, Lý - Kỹ thuật, Lý - Tin, Tin - Kỹ thuật, Hóa - Sinh.

Khoa Xã há»?i: VÄ?n -Giáo dục công dân, VÄ?n - Sá»­, VÄ?n - Ä?á»?a, Ä?á»?a - Sá»­, Ä?á»?a - Sinh, Sá»­ - Giáodục công dân.

Khoa Ngoại ngữ: Anh vÄ?n.

Khoa Nhạc - H�a - Th� dục: Mỹ Thuật, �m nhạc, Giáo dục th� chất.

Ä?ào tạo giáo viên Tiá»?u hoc.

Cao Ä?ẳng công nghá»? thông tin:    Cấp bằng tá»?t nghiá»?p cao Ä?ẳng.

 Ä?iá»?u kiá»?n tuyá»?n sinh:

T

Quay lại | Giới thiệu

Thông báo: Địa chỉ để các trường tự cập nhật dữ liệu tuyển sinh: http://ts.edu.net.vn.

Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?